ZASSHI / NIPPON KYOBU GAKKAI zob. NIPPON KYOBU GEKA GAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF THE JAPANESE ASSOCIATION FOR THORACIC SURGERY (TOKYO)

ZEITSCHRIFT FUR ANAESTHESIOLOGIE, INTENSIVTHERAPIE, NOTFALLMEDIZIN UND SCHMERZTHERAPIE zob. ANAESTHESIOLOGIE UND REANIMATION (WIESBADEN)

ZEITSCHRIFT FUR ARZTLICHE FORTBILDUNG UND QUALITATSSICHERUNG (JENA)
Z Arztl Fortbild Qualitatssich
ISSN 1431-7621

ZEITSCHRIFT FUR BLUTTRANSFUSION UND IMMUNOHAMATOLOGIE zob. VOX SANGUINIS (BASEL)

ZEITSCHRIFT FUR ERNAHRUNGSWISSENSCHAFT (DARMSTADT)
Z Ernahrungswiss
ISSN 0044-264X

s) ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE PSYCHOLOGIE (GOTTINGEN)
Z Exp Psychol

ZEITSCHRIFT FUR GASTROENTEROLOGIE (MUNCHEN)
Z Gastroenterol
ISSN 0044-2771

ZEITSCHRIFT FUR GEBURTSHILFE UND NEONATOLOGIE (STUTTGART)
Z Geburtshilfe Neonatol
ISSN 0948-2393

ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND GERIATRIE (DARMSTADT)
Z Gerontol Geriatr
ISSN 0948-6704

ZEITSCHRIFT FUR IMMUNITATSFORSCHUNG zob. IMMUNOBIOLOGY (STUTTGART)

ZEITSCHRIFT DER JAPANISCHEN CHIRURGISCHEN GESELLSCHAFT zob. NIPPON GEKA GAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF JAPAN SURGICAL SOCIETY (TOKYO)

ZEITSCHRIFT FUR KARDIOLOGIE (DARMSTADT)
Z Kardiol
ISSN 0300-5860

ZEITSCHRIFT FUR KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE (BERN)
Z Kinder Jugenpsychiatr
ISSN 0301-6811

ZEITSCHRIFT FUR KINDERCHIRURGIE zob. EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY (STUTTGART)

ZEITSCHRIFT FUR KINDERHEILKUNDE zob. EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS (BERLIN)

ZEITSCHRIFT FUR MIKROBIOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE UND IMMUNITATSFORSCHUNG zob. ZHURNAL MIKROBIOLOGII, EPIDEMIOLOGII I IMMUNOBIOLOGII (MOSKVA)

ZEITSCHRIFT FUR MORPHOLOGIE UND ANTHROPOLOGIE (STUTTGART)
Z Morphol Anthropol
ISSN 0044-314X

s) ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. SECTION C. JOURNAL OF BIOSCIENCES (TUBINGEN)
Z Naturforsch [C]
ISSN 0341-0382

ZEITSCHRIFT FUR ORTHOPADIE UND IHRE GRENZGEBIETE (STUTTGART)
Z Orthop Ihre Grenzgeb
ISSN 0044-3220

ZEITSCHRIFT FUR RHEUMATOLOGIE (DARMSTADT)
Z Rheumatol
ISSN 0340-1855

ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE (STUTTGART)
Zentralbl Bakteriol
ISSN 0934-8840

ZENTRALBLATT FUR CHIRURGIE (LEIPZIG)
Zentralbl Chir
ISSN 0044-409X

ZENTRALBLATT FUR GYNAKOLOGIE (LEIPZIG)
Zentralbl Gynakol
ISSN 0044-4197

ZENTRALBLATT FUR HYGIENE UND UMWELTMEDIZIN (STUTTGART)
Zentralbl Hyg Umweltmed
ISSN 0934-8859

ZENTRALBLATT FUR NEUROCHIRURGIE (LEIPZIG)
Zentralbl Neurochir
ISSN 0044-4251

ZENTRALBLATT FUR VETERINARMEDIZIN. REIHE A (BERLIN)
Zentralbl Veterinarmed A
ISSN 0931-184X

ZENTRALBLATT FUR VETERINARMEDIZIN. REIHE B (BERLIN)
Zentralbl Veterinarmed [B]
ISSN 0931-1793

ZHEN CI YAN JIU zob. CHEN TZU YEN CHIU ACUPUNCTURE RESEARCH (BEIJING)

ZHONG GUO XIU FU ZHONG JIAN WAI KO ZA ZHI zob. CHUNG-KUO HSIU FU CHUNG CHIEN WAI KO TSA CHIH CHINESSE JOURNAL OF REPARATIVE AND RECONSTRUCTIVE SURGERY (CHENG-TU SHIH)

ZHONG GUO YAO LI XUE BAO zob. CHUNG-KUO YAO LI HSUEH PAO [ACTA PHARMACOLOGICA SINICA] (BEIJING)

ZHONG HUA YI XUE ZA ZHI zob. CHUNG-HUA I HSUEH TSA CHIH [CHINESE MEDICAL JOURNAL] (PEKING)

ZHONGGUO XIUFU CHONGJIAN WAIKE ZAZHI zob. CHUNG-KUO HSIU FU CHUNG CHIEN WAI KO TSA CHIH CHINESSE JOURNAL OF REPARATIVE AND RECONSTRUCTIVE SURGERY (CHENG-TU SHIH)

ZHONGGUO YAO LI XUE BAO zob. CHUNG-KUO YAO LI HSUEH PAO [ACTA PHARMACOLOGICA SINICA] (BEIJING)

ZHONGGUO YAOLI XUEBAO zob. CHUNG-KUO YAO LI HSUEH PAO [ACTA PHARMACOLOGICA SINICA] (BEIJING)

ZHONGGUO YI LIAO GI JIE ZAZHI zob. CHUNG-KUO I LIAO CHI HSIEH TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF MEDICAL INSTRUMENTATION (SHANG-HAI SHIH)

ZHONGGUO YINGYONG SHENGLIXUE ZAZHI zob. CHUNG-KUO YING YUNG SHENG LI HSUEH TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY (TIANJIN)

ZHONGGUO ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI zob. CHUNG-KUO CHUNG HSI I CHIEH HO TSA CHIH (PEI-CHING)

ZHONGGUO ZHONGYAO ZAZHI zob. CHUNG-KUO CHUNG YAO TSA CHIH CHINA JOURNAL OF CHINESE MATERIA MEDICA (PEI-CHING)

ZHONGHUA BINGLIXUE ZAZHI zob. CHUNG-HUA PING LI HSUEH TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF PATHOLOGY] (BEIJING)

ZHONGHUA ER-BI-YANHOUKE ZAZHI zob. CHUNG-HUA ERH PI YEN HOU KO TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY (BEIJING)

ZHONGHUA FUCHANKE ZAZHI zob. CHUNG-HUA FU CHAN KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY] (PEKING)

ZHONGHUA JIE HE HE HU XI ZA ZHI zob. CHUNG-HUA CHIEH HO HO HU HSI TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES (BEIJING)

ZHONGHUA JIEHE HE HUXI ZAZHI zob. CHUNG-HUA CHIEH HO HO HU HSI TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES (BEIJING)

ZHONGHUA KOUQIANG YIXUE ZAZHI zob. CHUNG-HUA KOU CHIANG I HSUEH TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF STOMATOLOGY (BEIJING)

ZHONGHUA LIUXINGBINGXUE ZAZHI zob. CHUNG-HUA LIU HSING PING HSUEH TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY (PEI-CHING)

ZHONGHUA MINGUO XIAOERKE YIXUE ZAZHI zob. CHUNG-HUA MIN KUO HSIAO ERH KO I HSUEH HUI TSA CHIH (TAIPEI)

ZHONGHUA NEIKE ZAZHI zob. CHUNG-HUA NEI KO TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE (PEKING)

ZHONGHUA SHIYAN HE LINCHUANG BINGDUXUE ZAZHI zob. CHUNG-HUA SHIH YEN HO LIN CHUANG PING TU HSUEH TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL VIROLOGY (BEIJING)

ZHONGHUA WAIKE ZAZHI zob. CHUNG-HUA WAI KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF SURGERY] (PEKING)

ZHONGHUA XUEYEXUE ZAZHI zob. CHUNG-HUA HSUEH YEH HSUEH TSA CHIH CHINESE JOURNAL OF HEMATOLOGY (BEIJING)

ZHONGHUA YANKE ZAZHI zob. CHUNG-HUA YEN KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY] (PEKING)

ZHONGHUA YIXUE ZAZHI zob. CHUNG-HUA I HSUEH TSA CHIH [CHINESE MEDICAL JOURNAL] (PEKING)

ZHONGHUA YUFANG YIXUE ZAZHI zob. CHUNG-HUA YU FANG I HSUEH TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE] (PEKING)

ZHONGHUA ZHENG XING SHAO SHANG WAI KE ZA ZHI zob. CHUNG-HUA CHENG HSING SHAO SHANG WAI KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND BURNS] (BEIJING)

ZHONGHUA ZHENG XING SHAO SHANG WAIKE ZAZHI zob. CHUNG-HUA CHENG HSING SHAO SHANG WAI KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND BURNS] (BEIJING)

ZHONGHUA ZHENG XING SHAO SHANG WAIKF ZAZHI zob. CHUNG-HUA CHENG HSING SHAO SHANG WAI KO TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND BURNS] (BEIJING)

ZHONGHUA ZHINGLIU ZAZHI zob. CHUNG-HUA CHUNG LIU TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF ONCOLOGY] (PEKING)

ZHONGHUA ZHONGLIU ZAZHI zob. CHUNG-HUA CHUNG LIU TSA CHIH [CHINESE JOURNAL OF ONCOLOGY] (PEKING)

ZHONG-QUO SHENG LI TUE ZAZHI zob. CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY (TAIPEI)

ZHONGYAOCAI zob. CHUNG YAO TSAI JOURNAL OF CHINESE MEDICINAL MATERIALS (KUANG-CHOU SHIH)
s)ZHURNAL EVOLIUTSIONNOI BIOKHIMII I FIZIOLOGII (MOSCOW) Zh Evol Biokhim Fiziol
ISSN 0044-4529

ZHURNAL MIKROBIOLOGII, EPIDEMIOLOGII I IMMUNOBIOLOGII (MOSKVA)
Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol
ISSN 0372-9311

ZHURNAL NEVROLOGII I PSIKHIATRII IMENI S.S. KORSAKOVA (MOSKVA)
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova

s) ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII (MOSKVA)
Zh Obshch Biol
ISSN 0044-4596

ZHURNAL VOPROSY NEIROKHIRURGII IMENI N. N. BURDENKO (MOSKVA)
Zh Vopr Neirokhir Im N N Burdenko
ISSN 0042-8817

ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEIATELNOSTI IMENI I. P. PAVLOVA (MOSCOW)
Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova
ISSN 0044-4677

ZYGOTE (CAMBRIDGE)
Zygote
ISSN 0967-1994