s) YAKUGAKU ZASSHI. JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN (TOKYO)
Yakugaku Zasshi
ISSN 0031-6903

YALE JOURNAL OF BIOLOGY AND MEDICINE (NEW HAVEN CT)
Yale J Biol Med
ISSN 0044-0086

YAN KE XUE BAO zob. YEN KO HSUEH PAO [EYE SCIENCE] (CHUNG-KUO KUANG-CHOU)

s) YAO HSUEH HSUEH PAO [ACTA PHARMACEUTICA SINICA] (PEKING)
Yao Hsueh Hsueh Pao
ISSN 0513-4870

YAO XUE XUE BAO zob. YAO HSUEH HSUEH PAO [ACTA PHARMACEUTICA SINICA] (PEKING)

YEAST (CHICHESTER)
Yeast
ISSN 0749-503X

YEN CHIU HUI KAN. SHENG MING KO HSUEH zob. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL SCIENCE COUNCIL, REPUBLIC OF CHINA. PART B, LIFE SCIENCES (TAIPEI)

YEN KO HSUEH PAO [EYE SCIENCE] (CHUNG-KUO KUANG-CHOU)
Yen Ko Hsueh Pao
ISSN 1000-4432

YICHUAN XUEBAO zob. I CHUAN HSUEH PAO. ACTA GENETICA SINICA (PEKING)

YONSEI MEDICAL JOURNAL (SEOUL)
Yonsei Med J
ISSN 0513-5796